KPOINT Quản Lý Tài Liệu & Cộng Tác

Phần mềm dùng cho cộng tác quản lý dự án các dự án xây dựng

KPOINT - Quản Lý Dự Án Xây Dựng

Ứng dụng phần mềm như một hệ thống quản lý dự án tập trung cộng tác quản lý dự án xây dựng

Quản Lý Tài Liệu

Hệ thống quản lý tài liệu tập trung dùng chung cho tất cả các bên tham gia, quản lý tài liệu văn phòng, tài liệu thiết kế, thi công ứng dụng CAD 2D, mô hình 3D, BIM.

Quản Lý Thông Tin

Hệ thống thông tin dự án điện tử sử dụng Email và Văn Bản Điện Tử. Chuẩn hóa các khuôn mẫu cho từng mục đích thông tin giữa các bên tham gia dự án.

Tự Động Hóa Quy Trình

Tự động hóa quy trình phê duyệt đảm bảo chất lượng chuyên môn quản lý thiết kế và quản lý dự án, kiểm soát phiên bản thiết kế, kiểm tra phê duyệt hồ sơ, tài liệu.

Giám Sát Xây Dựng

Công cụ giám sát hoạt động xây dựng theo tiêu chí đầy đủ, kịp thời các trình tự thủ tục và biên bản Submittals, RFIs, Instruction, NCR, Inspection, v.v….

Quản Lý Tài Liệu Dự Án

Hệ thống tập trung chung cho tất cả các bên tham gia

Hỗ trợ làm việc từ xa, mọi lúc mọi nơi

Nền tảng cộng tác chung tất cả các chuyên môn và chức năng

Cho phép sự tham gia cộng tác bởi các công ty bên ngoài

Hiển thị định dạng tập tin tài liệu cả Văn Phòng, CAD và BIM chung đối với tất cả các bên tham gia.

Quản lý dự án xây dựng trên đám mây (Cloud)

KPOINT dịch vụ (SaaS) dùng cho quản lý dự án sử dụng không giới hạn

Triển khai nhanh chóng, hỗ trợ tự phục vụ, trung gian giữa các bên

Thân thiện với người dùng và dễ sử dụng, không đòi hỏi kinh nghiệm sử dụng

Hệ thống có sẵn, sử dụng theo yêu cầu, không mất thời gian thiết lập và triển khai

Không cần đầu tư CNTT, được bảo trì và hỗ trợ, sao lưu dự án miễn phí

Quản Lý Tài Liệu và Thông Tin Dự Án

Hỗ trợ làm việc mọi lúc mọi nơi, cộng tác trực tuyến bởi tất cả các bên tham gia xuyên suốt vòng đời dự án.

Tập Trung Tài Liệu và Thông Tin

Tập trung tất cả tài liệu và thông tin dự án về một hệ thống duy nhất sử dụng bởi tất cả các bên tham gia tạo nền tảng cộng tác, tăng chất lượng lưu trữ thông tin và hiệu quả của đội ngũ làm việc.

 • Tài liệu và thông tin tập trung duy nhất
 • Truy cập làm việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi
 • Hỗ trợ tương tác với thông báo và nhắc nhỡ tự động
 • Một hệ thống duy nhất quản lý tất cả các dự án
 • Bảo đảm chất lượng, bảo vệ thông tin

Cộng Tác Trực Tuyến Trên Tài Liệu Xây Dựng

Làm việc trực tuyến đế phát triển, lưu trữ, phân phối và sử dụng tài liệu và thông tin trong hoạt động xây dựng đòi hỏi ứng dụng công cụ kỹ thuật số chuyên ngành. Các công cụ này được cung cấp sẵn từ hệ thống quản lý tài liệu tập trung để cộng tác làm việc trên tài liệu kỹ thuật xây dựng.

 • Làm việc trên tài liệu văn phòng, PDF, hình ảnh
 • Làm việc trên bản vẽ CAD 2D, bản vẽ và tài liệu PDF
 • Làm việc trên mô hình 3D, phối hợp thiết kế mô hình BIM
 • Mở rộng cộng tác với các chuyên ngành ngoài kỹ thuật xây dựng

Quản Lý Ứng Dụng Mô Hình Thông Tin (BIM)

Quản lý dự án thỏa mãn yêu cầu mô hình thông tin BIM (Building Information Modeling) cần thiết phải cộng tác phối hợp trong suốt các giai đoạn phát triển dự án từ thiết kế đến xây dựng, vận hành và bảo trình sản phẩm dự án với sự tham gia của tất cả các bên, chuyên môn kỹ thuật và quản trị. Sử dụng KPOINT cho tất cả các quá trình này.

 • Quản lý tài liệu tập trung.
 • Truy cập làm việc trực tuyến mọi lúc mọi nơi.
 • Kiểm soát phiên bản và quy trình tự động.
 • Cộng tác thiết kế và quản lý thiết kế, quản trị và vận hành.
 • Hiển thị 3D trong môi trường Web đối với tất cả các đối tượng tham gia.

Tự Động Hóa Quy Trình Kiểm Tra, Phê Duyệt

Kiểm tra – đề xuất – phê duyệt là công việc chiếm tỉ trọng cao và là yêu cầu bảo đảm chất lượng tối cần thiết ở bất kỳ dự án nào. KPOINT giúp bảo đảm công việc kiểm tra phê duyệt được thực hiện phù hợp bằng quy trình tự động.

 • Xét duyệt và phát hành tài liệu thiết kế.
 • Kiểm soát phiên bản làm việc (work-in-progress versions) và phiên bản phát hành (released version).
 • Xét duyệt, đề xuất và phê duyệt các quy trình khác.
 • Xét duyệt và phê duyệt các quy trình quản lý dự án.

KPOINT - Quản Lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Hệ thống quản lý tài liệu và quy trình phối hợp cộng tác dùng cho công ty xây dựng, doanh nghiệp và các tổ chức phát triển dự án xây dựng.

Quản Lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Hệ thống lưu trữ tài liệu tập trung, chia sẻ và truy cập sử dụng mọi lúc mọi nơi xuyên suốt các phòng ban, đơn vị và dự án.

Quy Trình Phòng Ban

Chuyển đổi căn bản hoạt động từ giao ban, giao việc mặt đối mặt sang quy trình nghiệp vụ tự động, chuyên môn hóa.

Chuyển Đổi Kỹ Thuật Số

Chuyển đổi căn bản hệ thống làm việc sử dụng tài liệu điện tử, công cụ kỹ thuật số phục vụ làm việc mọi lúc mọi nơi.

Hiệu Quả Hoạt Động

Nâng cao hiệu quả hoạt động qua cơ sở dữ liệu tập trung, quy trình tự động và sử dụng công cụ kỹ thuật số thay thế tiện ích văn phòng.

Hệ Thống Quản Lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Hệ thống quản lý tài liệu tập trung toàn doanh nghiệp 

Truy cập làm việc mọi lúc mọi nơi, phân quyền theo cơ cấu tổ chức

Quản trị thông tin, quy trình cộng tác các phòng ban, đơn vị và dự án

Thay đổi phương pháp làm việc sử dụng công cụ kỹ thuật số thay thế tiện ích văn phòng.

KPOINT - Thông Tin Dự Án

Công cụ thông tin giao tiếp cần dùng trong quản lý dự án xây dựng dùng chung bởi tất cả các bên tham gia dự án trong hệ thống quản lý tập trung.

KPOINT Email

Hệ thống email tất cả các thành viên tham gia dự án dùng để thông tin liên lạc, giao tiếp theo chủ để bất kỳ trong phạm vi một dự án.

Văn Bản Điện Tử

Trao đổi thông tin chính thức giữa các bên tham gia dự án theo mục đích quy định bất kỳ bao gồm văn bản hợp đồng và biên bản làm việc.

Kiểm Soát Thông Tin

Chuyển đổi căn bản hệ thống làm việc sử dụng tài liệu điện tử, công cụ kỹ thuật số phục vụ làm việc mọi lúc mọi nơi.

Mẫu Biểu Văn Bản Điện Tử

Mẫu biểu văn bản điện tử dùng cho mục đích giao tiếp trao đổi thông tin chính thức trong phạm vi dự án bởi tất cả các bên tham gia.

KPOINT - Quản Lý Công Việc

Tạo, giao, nhận và tương tác quản lý công việc hoàn thành đúng yêu cầu, đúng hạn bởi một thành viên tham gia dự án.

Tạo và Giao Công Việc

Tạo, giao và quản lý công việc giữa các thành viên dự án từ lúc giao việc cho đến hoàn thành với cập nhật tiến độ và trao đổi thông tin về công việc.

Chấp Thuận Công Việc

Nâng cao năng suất. Xem xét và chấp thuận giao công việc theo cách thực tế từ chỉ đạo miệng, từ cuộc họp hoặc trong lúc kiểm tra công trường.

Thực Hiện Công Việc

Cập nhật tiến độ và trao đổi thông tin về công việc ngay trên từng công việc mà không cần gửi email hoặc dùng các phương tiện thông tin khác.

Lưu Trữ Thông Tin Công Việc

Lưu trữ thông tin tất cả công việc giao và được giao  thực hiện thành cơ sở dữ liệu cho sơ kết, tổng kết việc hoàn thành công việc của mỗi cá nhân.

KPOINT - Giám Sát Thi Công

Quản lý hoạt động thi công xây dựng công trình bao gồm các quy trình phê duyệt, quản lý cung cấp thông tin, giám sát và nghiệm thu, điều hành và ghi chép thông tin công trường.

Hồ Sơ Phê Duyệt và Yêu Cầu Thông Tin

Tạo, phối hợp xem xét, đề xuất và phản hồi kịp thời các hồ sơ yêu cầu phê duyệt và yêu cầu cung cấp thông tin của nhà thầu.

Nghiệm Thu Công Việc và Vật Liệu

Biên bản nghiệm thu công việc và nghiệm thu vật liệu sử dụng cho công trình, quy trình phối hợp xem xét và đề xuất từ các bên tư vấn thiết kế.

Chỉ Thị Công Trường và NCRs

Công cụ điều hành công trường của ban quản lý dự án và công cụ kiểm soát việc khắc phục lỗi, sửa chữa các công việc thi công không đạt yêu cầu.

Báo Cáo Hàng Ngày

Báo cáo hàng ngày từ công trường phản ảnh điều kiện thi công và các vấn đề tổng quát thường được quy định như nhật ký công trường.