Quản lý dự án Doanh Nghiệp

Các vấn đề cần giải quyết

Quản lý dự án đạt mục tiêu tiến độ và chi phí nằm trong giới hạn được duyệt luôn luôn là yêu cầu trước tiên nhưng rất ít khi được đáp ứng. Hơn nữa, các công ty, tổ chức hoạt động kinh doanh theo dự án thường thiếu một hệ thống quản lý dự án đạt yêu cầu dự án, phù hợp với mục tiêu tổng thể của doanh nghiệp và đồng bộ dữ liệu dự án dùng cho mục đích quản lý dự án ở các cấp trong phạm vi doanh nghiệp.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp là giải pháp phần mềm ứng dụng Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT để giải quyết vấn đề nêu trên.

Quản lý các dự án vốn (capital projects)

Dự án vốn là dự án quy mô lớn, yêu cầu vốn đầu tư lớn và có độ phức tạp cao. Các dự án xây dựng hạ tầng giao thông như tầu điện ngầm nội thị là những ví dụ điển hình của dự án vốn.

Quản lý một dự án vốn đòi hỏi ban quản lý dự án mức độ chuyên môn cao hơn là bao gồm nhiều chức năng trong ban quản lý. Trách nhiệm chính yếu của ban quản lý dự án là hoạch định, thực hiện và điều hành dự án đến thành công theo mục tiêu tiến độ và chi phí. Giám đốc dự án được giao quyền cao nhất để quyết định tất cả các vấn đề chuyên môn mà không có sự chi phối của các khối chức năng chuyên môn.

Giải pháp Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp hỗ trợ sự tham gia của nhóm Kiểm Soát Dự Án bao gồm những người có năng lực và kỹ năng chuyên môn lập kế hoạch, thực hiện và phân tích, báo cáo về kế hoạch dự án sử dụng phần mềm Oracle Primavera P6 Professional để hỗ trợ ban quản lý dự án tận dụng lợi ích từ hệ thống quản lý dự án mạnh nhất, Oracle Primavera P6 EPPM. Các yêu cầu về quản lý tài liệu và cộng tác, quản lý thông tin và giám sát xây dựng được giải quyết bằng cách sử dụng KPOINT như là một nền tảng cộng tác dùng cho tất cả các bên tham gia dự án.

Quản lý dự án doanh nghiệp

Quản lý dự án doanh nghiệp giải quyết các vấn đề về quản lý dự án trong phạm vi một tổ chức kinh doanh hoặc chuyên trách phát triển dự án. Về vấn đề này thì Oracle Primavera P6 EPPM là một trong những phần mềm mạnh nhất thế giới dùng cho quản lý dự án doanh nghiệp.

Quy một từng dự án không phải là vấn đề trong quản lý dự án doanh nghiệp mà là quy mô của cả hệ thống có khi bao gồm hàng chục, hàng trăm dự án lớn nhỏ và phân bố trong nhiều lĩnh vực, đa ngành nghề. Trong phạm vi sử dụng phần mềm Oracle Primavera P6 EPPM, quy mô nhiều dự án như vậy được quản lý theo danh mục các dự án có đặc điểm thể loại giống nhau gọi là quản lý danh mục dự án doanh nghiệp (enterprise project portfolio management).

Các dự án phát triển bất động sản và các dự án thi công công trình của nhà thầu là những ví dụ rõ về dự án doanh nghiệp. Một cách tổng quát, quản lý dự án với sự bao gồm trách nhiệm ra quyết định của các phòng ban chức năng và ban điều hành công ty, chính là quản lý dự án doanh nghiệp.  Vì thế, quản lý dự án doanh nghiệp cũng được xem là một phần của quản trị doanh nghiệp, chịu trách nhiệm chính bởi ban điều hành doanh nghiệp, bao gồm.

  • Quản lý dự án theo yêu cầu tiên độ và chi phí, và các mục tiêu khác nếu có.
  • Hiển thị thành tích hoạt động dự án tên toàn bộ các cấp quản lý trong doanh nghiệp.
  • Đồng bộ dữ liệu dự án theo thời gian thực dùng cho quản trị doanh nghiệp trên cơ sở dữ liệu.

Giải pháp phần mềm Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Các yêu cầu quản lý nêu trên đều được hỗ trợ bởi giải pháp phần mềm Oracle Primavera P6 EPPM. Các yêu cầu về quản lý tài liệu và cộng tác, quản lý thông tin và giám sát xây dựng được giải quyết bằng cách sử dụng KPOINT như là một nền tảng cộng tác dùng cho tất cả các bên tham gia dự án.

Tham khảo giải pháp của KPMS tại trang Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp, menu Giải Pháp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *