Hệ Thống Quản Lý Dự Án

Phần mềm ứng dụng và giải pháp chuyển đổi hoạt động quản lý dự án xây dựng đạt mức hiệu quả cao hơn.

KPOINT Dịch Vụ SaaS

 • Hệ Thống Quản Lý Dự Án Dịch Vụ
 • Tư Vấn Thiết Kế và QL Dự Án
 • Nhà Thầu D&B và Nhà Thầu EPC
 • Tư Vấn Giám Sát Xây Dựng
photodune-20668814-windwheels-and-overhead-cables-in-germany-xl

KPOINT Bản Quyền Vĩnh Viễn

 • DN Phát Triển Bất Động Sản
 • Tư Vấn Thiết Kế và QL Dự Án
 • Nhà Thầu D&B và Nhà Thầu EPC
 • Công Ty Xây Dựng

Primavera P6 EPPM

 • DN Phát Triển Bất Động Sản
 • Tư Vấn Thiết Kế và QL Dự Án
 • Nhà Thầu D&B và Nhà Thầu EPC
 • Công Ty Xây Dựng

KPOINT và Primavera P6 EPPM

 • DN Phát Triển Bất Động Sản.
 • Tư Vấn Thiết Kế và QL Dự Án
 • Nhà Thầu D&B và Nhà Thầu EPC
 • Công Ty Xây Dựng

KPOINT Phần Mềm Dịch Vụ (SaaS)

Hệ thống quản lý dự án tập trung lập sẵn, cộng tác trực tuyến nhiều bên, mọi lúc mọi nơi từ mạng Cloud toàn cầu.

Hệ thống Quản Lý Dự Án Nền Tảng Đám Mây

Sử dụng hệ thống Quản Lý Dự Án Xây Dựng trên nền dịch vụ điện toán đám mây truy cập mọi lúc mọi nơi.

 • Hệ thống trung gian, tiện lợi công bằng đối với tất cả các bên tham gia.
 • Nhanh chóng đưa hệ thống vào sử dụng.
 • Không cần cài đặt, không cần đầu tư máy chủ và dịch vụ IT.
 • Không giới hạn quy mô, số người sử dụng và các bên tham gia.
 • Thời gian thông báo ngắn, hoạt động liên tục.
 • Miễn phí bảo trì & hỗ trợ kỹ thuật, lưu trữ thông tin dự án.

Hệ Thống Quản Lý Dự Án Nền Tảng Đám Mây

Một hệ thống duy nhất, lập sẵn dùng chung bởi tất cả các bên tham gia dự án xuyên suốt các quá trình phát triển dự án.

 • Phát triển dự án. Quản lý tài liệu và thông tin xuyên suốt các vòng đời phát triển dự án.
 • Quản Lý Thiết Kế. Quản lý thiết kế với quy trình tự động và kiểm soát phiên bản, tổng hợp tất cả các chuyên môn.
 • Tài Liệu Gói Thầu và Hợp Đồng. Quản lý tài liệu gói thầu và hợp đồng.
 • Giám Sát Thi Công. Giám sát thi công xây dựng theo form mẫu và quy trình chuẩn hóa RFI, Submittals, Biên Bản Nghiệm Thu, NCR, Chỉ Thị Công Trường.
 • Thông Tin Dự Án. Quản lý thông tin dự án với thư tín dự án và văn bản điện tử.
 • Lưu Trữ Thông Tin. Lưu trữ nguyên trạng thông tin dự án xuyên suốt quá trình phát triển.

KPOINT Bản Quyền (On-Premise)

KPOINT quản lý tài liệu doanh nghiệp và quản lý dự án doanh nghiệp không giới hạn dự án, bản quyền trên máy chủ của khách hàng.

KPOINT Quản Lý Tài Liệu Doanh Nghiệp

Phần mềm KPOINT bản quyền sử dụng vĩnh viễn cài trên máy chủ của khách hàng.

 • Quản lý tập trung tài liệu toàn doanh nghiệp.
 • Kết nối làm việc giữa phòng ban và các ban quản lý dự án.
 • Quản lý dự án mọi nơi từ hệ thống trung tâm của doanh nghiệp
 • Cộng tác tạo giá trị từ nhà thầu và tư vấn bên ngoài ngoài doanh nghiệp.

KPOINT Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Tạo và quản lý không giới hạn số lượng dự án doanh nghiệp.

 • Quản lý tài liệu dự án
 • Thông tin dự án, email và văn bản điện tử
 • Quản lý tài liệu gói thầu và tài liệu nhà cung cấp máy móc thiết bị
 • Quản lý công việc
 • Quản lý giám sát xây dựng dự án

Các trường hợp ứng dụng điển hình

Dịch vụ KPOINT On-Premise được triển khai sử dụng thích hợp và đạt ích lợi nhiều nhất cho các tổ chức xây dựng như liệt kê sau đây.

 • Ban quản lý dự án chuyên ngành
 • Chủ đầu tư phát triển BĐS
 • Công ty tư vấn thiết kế
 • Công ty tư vấn quản lý dự án
 • Công ty xây dựng

Phần mềm Oracle Primavera P6 Enterprise Project Portfolio Management (P6 EPPM)

Quản trị doanh nghiệp dự án thực hiện kế hoạch, kiểm soát và điều hành theo mục tiêu dự án, danh mục các dự án. Đồng bộ và hiển thị thông tin dự án trên toàn doanh nghiệp.

Giải Pháp

Đề xuất giải pháp triển khai tốt nhất tối đa hóa ích lợi trên cơ sở thực tế tại tổ chức của bạn, cụ thể về vận hành, nguồn lực doanh nghiệp và mục tiêu chiến lược lâu dài.

Triển khai

Cung cấp và triển khai bản quyền vĩnh viễn hoặc dịch vụ Oracle Cloud, bảo đảm hệ thống hoạt động thường xuyên, ổn định và đầy đủ các ứng dụng Oracle Primavera P6.

Huấn luyện

Huấn luyện sử dụng và quản trị Oracle Primavera P6 EPPM thành hệ thống quản lý dự án doanh nghiệp và hệ thống điều hành doanh nghiệp theo dữ liệu dự án thực.

Bảo trì & Hỗ trợ KT

Hỗ trợ quản trị hệ thống, quản trị ứng dụng và người sử dụng bảo đảm hoạt động liên tục và hiệu quả khắp các phòng ban, dự án trong phạm vi toàn doanh nghiệp.