KPOINT - Quản Lý Công Việc

Tăng năng suất đội ngũ, quản lý công việc từ khi giao việc cho tới khi hoàn thành với sự hỗ trợ tương tác và lưu trữ thông tin.

Tăng Năng Suất Đội Ngũ

Quản lý tốt công việc giúp tăng năng suất và hiệu quả làm việc của đội ngũ.

Công Việc Thể Loại Bất Kỳ

Tạo, giao và tương tác quản lý việc thực hiện công việc cho đến khi hoàn thành và lưu trữ thông tin.

Chỉ Đạo Miệng

Tương tác thực hiện và quản lý công việc ngay cả với các công việc được giao qua chỉ đạo miệng.

Họp Giao Ban

Loại trừ các cuộc họp kém hiệu quả nhờ tương các hoàn thành công việc cùng thông tin lưu trữ.

Biên Bản Làm Việc

Công cụ quản lý và tương tác, trao đổi thông tin công việc chuyên biệt, không cần dùng email.

KPOINT - Quản lý Công Việc

Quản lý công việc giao và được giao trong phạm vi tất cả mọi người trên toàn tổ chức dự án. 

Tạo và Giao Việc

Thực hiện và hoàn thành công việc với sự hỗ trợ tương tác và lưu trữ thông tin công việc giữa các thành viên dự án.

Duyệt Công Việc

Tương tác thực hiện và quản lý công việc ngay cả với các công việc được giao qua chỉ đạo miệng hoặc họp giao ban.

Cập Nhật Tiến Độ Công Việc

Giãm các cuộc họp kém hiệu quả nhờ tự động nhắc nhở hoàn thành đúng thời hạn công việc theo biên bản cuộc họp.

woman-2759417

Rà Soát Công Việc

Thống kê công việc đã giao và hiệu quả thực hiện, mức độ phản hồi và hoàn thành công việc của cá nhân các thành viên.

Làm Việc với KPOINT - Quản Lý Công Việc

Tạo và quản lý công việc ngay khi cần thiết, KPOINT hỗ trợ theo dõi, tự động thông báo và nhắc nhở hoàn thành công việc đúng hạn.

Phân Loại và Trạng Thái

Phân loại công việc để nhóm các công việc cùng loại, ví dụ như thiết kế, thi công, lỗi thi công và sửa chữa, v.v… Tình trạng công việc nhóm các công việc cùng tình trạng ví dụ như công việc đang thực hiện, đã hoàn thành, ngưng hoặc hủy bỏ, v.v… Nhóm công việc theo phân loại và tình trạng giúp truy cập và làm việc nhanh chóng và chính xác.

Cập Nhật Tiến Độ và Ghi Chép Thông Tin Thực Hiện

Tương tác, trao đổi thông tin giữa người giao việc và người được giao thực hiện công việc bao gồm cập nhật tiến độ và trao đổi thông tin riêng cho công việc đang thực hiện. Thông tin trao đổi và các thông tin khác về công việc được lưu trữ cùng công việc để dễ dàng tìm và truy cập hồ sơ công việc.

Phân Loại và Trạng Thái

Truy cập tức thời vào công việc sử dụng tính năng lọc qua các tiêu chí dữ liệu gốc (metadata), từ khóa (key word) hoặc phối hợp. Lưu bộ lọc với tên gọi để sử dùng lần với cùng tiêu chí tìm kiếm.

Xem Xét Công Việc Đã Thực Hiện

Nhanh chóng hiển thị tóm tắt các công việc đã thực hiện hoặc giao bởi cá nhân người sử dụng nhằm đánh giá mức độ phản hồi công việc của những người có liên quan trong công việc.

Thông Báo và Nhắc Nhở Tự Động

Kết nối những người có liên quan trong công việc tương tác cập nhật và trong đổi thông tin thực hiện công việc bằng thông báo tự động hoặc nhắc nhở tự động khi công việc quá hạn.