KPOINT Giám Sát Thi Công

Giám sát thi công xây dựng sử dụng mẫu biểu và quy trình chuẩn hóa.

Mẫu Biểu & Quy Trình Giám Sát Thi Công

Hệ thống quản lý tập trung với các mẫu biểu và quy trình lập sẵn các ban quản lý công trình có thể dùng để giám sát công tác thi công với đầy đủ hồ sơ, biên bản thi công.

Hồ sơ Phê Duyệt (Submittals)

Mẫu biểu và quy trình xử lý hồ sơ phê duyệt Ban QLDA có thể dùng để cộng tác quản lý các công tác xây dựng thỏa mãn các yêu cầu của dự án.

Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin

Tạo, xét duyệt và phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin, bổ sung làm rõ yêu cầu thiết kế công trình cần thiết cho thi công.

Công Tác Nghiệm Thu

Đảm bảo công trình hoàn thành cùng với hồ sơ giám sát về vật liệu và công việc trong giới hạn phù hợp yêu cầu quản lý chất lượng và các cam kết hợp đồng.

Chỉ Thị Công Trường, NCRs.

Công cụ điều hành của ban quản lý công trường đối với hoạt động thi công dự án, đặc biệt đối với chất lượng thi công và các cam kết hợp đồng của nhà thầu.

Hồ Sơ Giám Sát Công Trình Xây Dựng

Giải pháp quản lý các công tác thi công dự án quy mô và độ phức tạp bất kỳ với phương pháp được chuẩn hóa, đơn giản và dễ sử dụng đối với bất kỳ ban quản lý công trường nào.

Hồ Sơ Phê Duyệt (Submittals)

Mẫu biểu và quy trình Hồ Sơ Phê Duyệt lập sẵn trên hệ thống quản lý tập trung KPOINT dùng để quản lý thi công phù hợpcác yêu cầu của dự án.

 • Dùng mẫu biểu và quy trình thống nhất cho tất cả các HSPD nộp bởi tất cả các nhà thầu
 • Phối hợp tức thời trực tuyến với các bên liên quan, bên phản hồi và bên liên quan từ công trường hoặc xa công trường.
 • Hệ thống tự động lưu trữ thông tin làm việc dưới dạng biên bản thực các ý kiến xét duyệt, đề xuất và chấp thuận
 • Hệ thống trung gian, minh bạch có lợi một các công bằng cho các bên tham gia

Yêu Cầu Cung Cấp Thông Tin (RFI)

Mẫu biểu và quy trình trực tuyến giúp ban quản lý dự án nhanh chóng xem xét phản hồi yêu cầu cung cấp thông tin nhanh chóng, trách nhiệm, tránh thiếu sót và tồn đọng gây đình trệ, phát sinh chi phí và tranh chấp trách nhiệm.

 • Thuận tiện cho tất cả các bên yêu cầu, xem xét và phản hồi.
 • Ban quản lý dự án phân bổ bên xem xét và các  bên liên quan
 • Bên xem xét đề xuất phản hồi, ban quản lý dự án phản hồi RFI
 • Tự động lưu trữ thông tin dưới dạng biên bản các ý kiến xét duyệt, đề xuất và chấp thuận
 • Hệ thống trung gian, minh bạch, thuận tiện và công bằng cho các bên tham gia

Nghiệm Thu Công Việc và Vật Liệu

Hệ thống quản lý tập trung, trực tuyến hỗ trợ giám sát, nghiệm thu, lưu trữ và phân phối hồ sơ nghiệm thu Công Việc và Vật Liệu sử dụng cho công trình.

 • Thuận tiện cho tất cả các bên yêu cầu, phối hợp và thực hiện công việc nghiệm thu.
 • Ban quản lý dự án phân bổ bên nghiệm thu chính và các  bên liên quan
 • Hỗ trợ tương tác thông báo cho các tham gia công tác nghiệm thu
 • Tự động lưu trữ thông tin biên bản nghiệm thu Công  Việc và Vật Liệu được nghiệm thu
 • Hệ thống trung gian, minh bạch, thuận tiện và công bằng cho các bên tham gia

Chỉ Thị Công Trường và Báo Cáo Không Phù Hợp

Mẫu biểu và quy trình KPOINT dùng bởi ban quản lý dự án trong công tác chỉ đạo công trường và quản lý việc sửa chữa các công tác thực hiện nhưng kiểm tra phát hiện không phù hợp chất lượng yêu cầu.

 • Văn bản chỉ thị của ban quản lý dự án và phản hồi của nhà thầu liên quan.
 • Báo cáo không phù hợp phát hành bởi ban quản lý dự án yêu cầu phản hồi với biện pháp khắc phục, sửa chữa công việc không phù hợp chất lượng yêu cầu.
 • Tự động lưu trữ thông tin dưới dạng biên bản các ý kiến, phản hồi của các bên.
 • Hệ thống trung gian, minh bạch, thuận tiện và công bằng cho các bên tham gia

Báo Cáo Hàng Ngày Từ Công Trường

Tạo và phân phối trên hệ thống quản lý tập trung báo cáo hàng ngày dưới dạng nhật ký công trường đề cập đến tình trạng chung và tất cả các hoạt động diễn ra trong ngày tại công trường.

Báo Cáo Công Trường Hàng Ngày Tập Trung

Tạo báo cáo công trường hàng ngày sử dụng khuôn mẫu lập sẵn, dưới dạng văn bản điện tử để dễ dàng lưu chuyển và phân phối cho người nhận trên toàn tổ chức dự án. Lưu trữ thông tin tập trung dễ dàng truy cập mọi lúc mọi nơi khi cần.

 • Khuôn mẫu báo cáo công trường hàng ngày lập sẵn
 • Nhà thầu tạo và nộp báo cáo công trường hàng ngày, xem xét và phê duyệt bởi ban quản lý dự án.
 • Lưu trữ thông tin tập trung truy cập được bởi tất cả các bên tham gia dự án
 • Biên bản thông tin công trường mỗi ngày có thể được tập hợp thành nhật ký công trường, thỏa mãn yêu cầu pháp luật xây dựng về nhật ký công trường.