Nhà Thầu Design & Build và Nhà Thầu EPC

Trang bị cho nhà thầu design & build và nhà thầu EPC hệ thống quản lý tập trung dùng quản lý dự án của khách hàng dưới hình thức hợp đồng design & build hoặc EPC xuyên suốt các giai đoạn thiết kế, mua sắm, xây dựng và nghiệm thu công trình.