Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Ứng dụng Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT quản lý dự án đạt yêu cầu tiến độ và chi phí, bảo đảm mục tiêu chiến lược và đồng bộ dữ liệu doanh nghiệp.

Quản lý dự án Doanh Nghiệp - Quản lý dự án dùng cho Doanh Nghiệp và Ban Quản Lý Dự Án (PMU)

Trong quản lý dự án doanh nghiệp, quyền cao nhất ra quyết định về dự án không thuộc giám đốc dự án nhưng thuộc quyền của ban điều hành doanh nghiệp có sự tham gia của các phòng chức năng. Nguồn lực thực hiện dự án được phân bổ từ nguồn lực doanh nghiệp dùng chung với những dự án khác, được cân nhắc trong bức tranh toàn cảnh doanh nghiệp. Mục tiêu của dự án cũng có thể được xem xét lại phù hợp với mục tiêu chiến lược ở cấp doanh nghiệp. Tham gia quản lý dự án doanh nghiệp bao gồm các vai trò ở cả cấp doanh nghiệp lẫn dự án.

Giải pháp này sử dụng Oracle Primavera P6 EPPM cùng với KPOINT giải quyết các vấn đề của quản lý dự án doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu quản lý doanh nghiệp kinh doanh dự án và các ban quản lý dự án trong ngành xây dựng.

Quản Lý Doanh Nghiệp Dự Án

Hiển thị thời gian thực thành tích hoạt động doanh nghiệp, hiện trạng và dự báo tình trạng tiến độ và chi phí các dự án, nguồn lực, các vấn đề, rủi ro, v.v… nhằm kịp thời ra quyết định điều hành các dự án phù hợp với mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý dự án tham gia bởi các vai trò doanh nghiệp và ban quản lý dự án, theo quy trình quản lý các lĩnh vực tiến độ, nguồn lực, chi phí, chất lượng, giãm thiểu vấn đề và quản lý rủi ro, v.v… dự án, danh mục các dự án cùng loại.

Quản Lý Dự Án Quy Mô Lớn

Giải pháp quản lý các dự án có quy mô lớn, dự án vốn (capital projects), ban quản lý dự án được tổ chức và phân quyền tối đa chuyên trách dự án (projectized) và độc lập về nguồn lực với các dự án doanh nghiệp khác.

Quản Lý Doanh Nghiệp Kinh Doanh Dự Án

Quản lý doanh nghiệp hoạt động dự án từ cơ sở dữ liệu tập trung, đồng bộ theo thời gian thực từ tất cả các dự án. Hiển thị thông tin thành tích hoạt động dự án, danh mục dự án thời điểm hiện tại và dự báo hoàn thành nhằm kịp thời ra quyết định điều chỉnh dự án theo mục tiêu chiến lược doanh nghiệp.

Quản Lý Danh Mục Dự Án Doanh Nghiệp

Phân tích danh mục dự án hiển thị thông tin dùng để ra quyết định điều hành trong nhiều lĩnh vực quản lý dự án và doanh nghiệp.

 • Prioritization. Phân tích, lựa chọn dự án theo mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp.
 • Incoming Projects. Phân tích, lựa chọn dự án theo tiêu chí năng lực nguồn lực doanh nghiệp.
 • Budgetary Scorecard. Phân tích, lựa chọn dự án theo tiêu chí năng lực tài chính doanh nghiệp.
 • Budge by PM. Phân tích, hiển thị biểu đồ kinh phí trách nhiệm bởi các giám đốc dự án.

Quản Lý Thành Tích Dự Án

Hiển thị chỉ số thành tích dự án và danh mục dự án theo tiêu chí quản lý tiến độ và quản lý chi phí. Nhận diện khu vực cần quan tâm dựa trên tình trạng hiện tại và dự báo khi hoàn thành các chỉ số thành tích tiến độ và chi phí.

 • Tình trạng tiến độ tính bằng ngày sớm hay trễ tiến độ.
 • Tình trạng chi phí trong khoảng cho phép hoặc vượt kinh phí.
 • Tổng hợp số liệu, hiển thị cấp dự án và danh mục dự án.
 • Chỉ dấu trực quan, liên kết trực tiếp đến dự án và các hạng mục.

Nguồn Lực Doanh Nghiệp và Kế Hoạch Năng Lực

Primavera P6 giúp cho việc xây dựng và quản lý nguồn lực doanh nghiệp dễ dàng. Tất cả nguồn lực được xây dựng sẵn ở cấp doanh nghiệp để phân bổ thực hiện các dự án. Kế hoạch năng lực nguồn lực được thực hiện đáp ứng yêu cầu từ kế hoạch thực hiện tất cả các dự án.

 • Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lực với thông tin giá sử dụng.
 • Hiển thị tình trạng sẵn có trên phạm vi toàn doanh nghiệp.
 • Phân tích, tối ưu hóa phân bổ nguồn lực tổng hợp tất cả các dự án.
 • Xây dựng Kế hoạch Năng lực đáp ứng yêu cầu tất cả các dự án.
 • Quản lý chi phí dự án từ chi phí sử dụng nguồn lực.

Hệ Thống Báo Cáo Doanh Nghiệp

Hệ thống báo cáo doanh nghiệp ứng dụng Oracle BI Publisher tạo báo cáo theo mẫu và lịch tự động phát hành trong phạm vi toàn doanh nghiệp.

 • Hệ thống báo cáo dùng cho quản lý dự án doanh nghiệp.
 • Thiết kế báo cáo tùy ý người nhận, đặt lịch tự động phát hành.
 • Bảo đảm đúng báo cáo đúng người nhận vào lúc cần thiết.
 • Tự động báo cáo, tăng hiệu quả hệ thống báo cáo toàn doanh nghiệp.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý dự án từ tất cả các vai trò, các cấp với thông tin cần thiết cùng KPIs thành tích dự án được hiển thị, cơ sở dữ liệu đồng bộ theo thời gian thực giúp ban quản lý dự án và doanh nghiệp quyết định và hành động kịp thời khi cần thiết.

Quản lý dự án bởi các vai trò

Hệ thống quản lý dự án tập trung tạo bởi Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT giúp công tác quản lý dự án doanh nghiệp được phối hợp chặc chẻ, giữa tất cả các vai trò nhân sự tham gia cấp doanh nghiệp và cấp dự án.

Cấp Doanh Nghiệp

 • Giám đốc điều hành. Hoạch định cấp chiến lược. Kiểm soát và ra các quyết định điều hành dựa trên dữ liệu cập nhật đồng bộ tất cả các dự án.
 • Phòng ban chức năng. Hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược. Tham gia kế hoạch, thực hiện và quản lý dự án theo chức năng.
 • Nguồn lực doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp thực hiện tất cả các dự án. Kế hoạch năng lực và huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu dự án.
 • Phó GĐ điều hành. Kế hoạch và điều hành trực tiếp danh mục dự án chuyên ngành.

Cấp Dự Án

 • Giám đốc dự án. Kế hoạch và thực hiện dự án. Kiểm soát việc cập nhật dự án và điều hành dự án theo kế hoạch cập nhật.
 • Kế Hoạch dự án/Kiểm soát dự án. Kế hoạch dự án, phân tích và điều chỉnh tối ưu trong quản lý tiến độ, nguồn lực, chi phí, các vấn đề phát sinh và rủi ro dự án.
 • Đội ngũ thực hiện. Chủ quản các công tác và hạng mục trong các quá trình thiết kế, đấu thầu, cung ứng, thi công nghiệm thu và bàn giao.
 • Nhà thầu và các bên tham gia khác. Thực hiện các công tác và hạng mục trong phạm vi công việc được giao. Cập nhật tiến độ, nghiệm thu và bàn giao hoàn thành.

Quản Lý Danh Mục Dự Án

Quản lý danh mục dự án giúp các tổ chức quản lý dự án khả năng phân tích lựa chọn danh mục dự án đáp ứng tốt nhất các mục tiêu mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp. Từ đó ban điều hành có thể quyết định lựa chọn ưu tiên nguồn lực doanh nghiệp để thực hiện nhóm dự án nào, trong lĩnh vực hoặc ngành nào đem lại kết quả tốt nhất đối với kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Giải pháp quản lý dự án doanh nghiệp đạt tiến độ yêu cầu với kinh phí trong giới hạn được duyệt, đáp úng các yêu cầu khác của dự án và phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp sử dụng phần mềm Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT.

Giải pháp giúp chuyển đổi quản lý dự án doanh nghiệp, tập trung tất cả các dự án và danh mục trên một hệ thống duy nhất hỗ trợ cộng tác trực tuyến, số hóa tài liệu và cách xem và trao đổi thông tin dự án, tận dụng dữ liệu lưu trữ dự án thành lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

 • Quản lý tiến độ và điều hành dự án. Dùng phương pháp đường Gatt (CPM) và quản lý giá trị đạt được (EVM) để tìm nhánh thực hiện ngắn nhất cũng như đảm bảo xu hướng hoàn thành thành công dự án.
 • Quản lý nguồn lực và chi phí. Quản lý việc phân bổ nguồn lực thực hiện dự án và tính toán chi phí nguồn lực, áp dụng tối ưu hóa để quản lý chi phí nằm trong mức kinh phí.
 • Quản lý chất lượng dự án. Sử dụng hệ thống có sẵn trong phần mềm để quản lý chất lượng dự án, bao gồm Hồ sơ phê duyệt, RFI, phiếu nghiệm thu, NCRs, v.v…
 • Quản lý các vấn đề phát sinh. Các vấn đề phát sinh khi thực hiện dự án được phân bổ người chịu trách nhiệm xử lý tránh kéo dài ảnh hưởng đến thành công của dự án.
 • Quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro dự án với thể loại và ma-trận điểm theo chuẩn của doanh nghiệp.
 • Quản lý tài liệu dự án. Quản lý tài liệu tập trung, riêng cho mỗi dự án.
 • Quy trình kiểm tra & chấp thuận. Tự động hóa quy trình kiểm tra và chấp thuận trong các quá trình quản lý thiết kế và kỹ thuật.
 • Quản lý BIM và PLM. Cộng tác quản lý dự án nhằm bảo đảm tính thống nhất dữ liệu trong thiết kế mô hình hóa 3D đáp ứng yêu cầu BIM trong xây dựng và PLM trong quản lý vận hành sản phẩm dự án.
 • Thông tin dự án. Hệ thống thông tin giao tiếp dự án sử dụng Email và văn bản điện tử, mẫu biểu văn bản điện tử quản lý dự án nâng cao tính đồng nhất và hiệu quả thông tin dự án.
 • Giám sát thi công xây dựng. Sử dụng hệ thống lập sẵn trên phần mềm dùng cho các mẫu biểu và quy trình xử lý Hồ sơ phê duyệt, RFI, phiếu nghiệm thu, NCRs, chỉ đạo công trường, báo cáo hàng ngày.

Cấu Trúc Dự Án và Dữ Liệu Doanh Nghiệp

Sắp xếp dự án theo cấu trúc dự án doanh nghiệp sử dụng Oracle Primavera P6 và phân bổ nhân sự trách nhiệm thực hiện dự án trên phạm vi toàn doanh nghiệp. Vận dụng dữ liệu dự án tạo lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh từ kiến thức và kinh nghiệm tích lũy từ tất cả các dự án đã thực hiện lưu trữ bởi cơ sở dữ liệu Oracle Primavera P6.

 • Sắp xếp, cấu trúc dự án theo sơ đồ tổ chức doanh nghiệp hỗ trợ phối hợp xuyên suốt.
 • Tổng hợp dữ liệu và hiển thị thông tin dự án tại tất cả các vị trí cần thiết.
 • Vận dụng dữ liệu dự án thành kiến thức và kinh nghiệm dự án đã thực hiện.
HO CHI MINH CITY ( SAI GON), VIET NAM- SEP 15: Development of mordern city with row of highrise buidling rise up to sky and new urban with villas along river in Ho Chi Minh, Vietnam on Sep 15, 2012

Cộng Tác Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý dự án theo phương pháp cộng tác giữa các nhóm ngành xuyên suốt các phòng ban chức năng và các ban quản lý dự án riêng bao gồm người làm việc trong doanh nghiệp và các tổ chức thuê ngoài trong phạm vi xuyên suốt các quá trình quản lý dự án.

 • Quản lý dự án doanh nghiệp góp phần bởi các nhóm phòng ban hoặc tổ đội chuyên môn.
 • Hoàn thành và bàn giao mô hình thiết kế 3D thỏa mãn các điều kiện mô hình dữ liệu xây dựng và vận hành sản phẩm dự án xây dựng (BIM).

Quản Lý Thành Tích Dự Án Doanh Nghiệp

Quản lý thành tích dự án theo KPI tiến độ và chi phí. Ra quyết định dựa vào thông tin KPI tổng hợp tại tất cả các cấp trên toàn doanh nghiệp cũng như thông tin chi tiết cần thiết để hành động hoặc kịp thời ra quyết định điều hành dự án.

 • Hiển thị thành tích đạt được của dự án qua KPIs các cấp hạng mục, dự án và doanh nghiệp.
 • Hiển thị chỉ dấu bằng màu sắc trực quan cùng liên kết trực tiếp đến các dự án và hạng mục cần quan tâm.

Quản Lý Tiến Độ và Thực Hiện Dự Án

Quản lý dự án đúng tiến độ. Điều hành việc thực hiện dự án xét tới tiến độ các công tác trên đường Gantt và gần đường Gantt giúp đội ngũ quản lý dự án thực hiện và kiểm soát các công tác và hạng mục theo mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

 • Cập nhật, tối ưu hóa kế hoạch tiến độ thực tế và dự báo tiến độ hoàn thành.
 • Hiển thị KPIs, chỉ dấu màu sắc trực quan và liên kết đến các dự án và hạng mục cần quan tâm.

Thực Hiện Dự Án và Quản Lý Chi Phí

Quản lý chi phí dự án trong khoảng kinh phí. Điều hành việc thực hiện dự án từ tiến độ cập nhật và phân bổ nguồn lực thực hiện dự án. Chi phí dự án được tổng hợp từ việc sử dụng nguồn lực, cập nhật với chi tiêu thực tế là giá trị được phân tích và báo cáo theo thành tích dự án theo chỉ tiêu chi phí.

 • Cập nhật chi phí dự án từ chi phí sử dụng nguồn lực, chi phí hợp đồng và chi tiêu thực tế.
 • Hiện thị thành tích dự án theo chỉ tiêu chi phí dự án.
 • Chuẩn hóa quản lý chi phí dự án doanh nghiệp.

Quản Lý Các Vấn Đề Phát Sinh và Rủi Ro

Trong quá trình thực hiện dự án, các vấn đề thường nổi lên thực tế không thể tránh khỏi và đội ngũ quản lý dự án cần xử lý trước khi nó trở thành rủi ro tác động tiêu cực đến dự án. Trong khi đó, các rủi ro có thể xếp loại được quản lý với các biện pháp ứng phó được lập theo thể loại và ma-trận ghi điểm (scoring matrices) được lập chung cho tất cả các dự án doanh nghiệp.

Giải pháp sử dụng Oracle Primavera P6 EPPM có các công cụ để đội ngũ quản lý dự án phân bổ nhân sự chức năng quản trị, xử lý các vấn đề phát sinh theo chức năng và quản lý rủi ro dự án doanh nghiệp.

Quản Lý Tài Liệu & Cộng Tác, Thông Tin và Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Quản lý tài liệu, nền tảng cộng tác, quản lý công tin dự án, quản lý công việc và giám sát thi công xây dựng sử dụng phần mềm KPOINT, giải pháp như trình bày ở phần giải pháp Quản Lý Dự Án Xây Dựng.

 • Quản lý tài liệu doanh nghiệp và dự án tập trung
 • Quản lý thiết kế dự án
 • Hệ thống quản lý thông tin dự án
 • Hệ thống quản lý, giám sát thi công xây dựng.

Quản Lý Dự Án Quy Mô Lớn

Quản lý dự án quy mô lớn sử dụng kết hợp phần mềm Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT thành giải pháp quản lý dự án cộng tác và điều hành dự án từ doanh nghiệp theo dữ liệu thực.

Quản Lý Dự Án Doanh Nghiệp Các Dự Án Quy Mô Lớn

Dự án doanh nghiệp có quy mô lớn hay còn gọi là dự án vốn (capital project) thường được quản lý bởi tổ chức chuyên hóa (projectized organization). Ban quản lý dự án được trao quyền quyết định cao nhất trong quản lý dự án mà không có sự tham gia của các phòng ban chức  năng. Thông tin dự án được cập nhật theo dữ liệu cập nhật thời gian thực và hiển thị ở các cấp trong doanh nghiệp hỗ trợ các quyết định điều hành theo dữ liệu thực.

Cấp Doanh Nghiệp

 • Giám đốc điều hành. Hoạch định cấp chiến lược. Kiểm soát và ra các quyết định điều hành dựa trên dữ liệu cập nhật đồng bộ tất cả các dự án.
 • Phòng ban chức năng. Hỗ trợ lập kế hoạch chiến lược.
 • Nguồn lực doanh nghiệp. Xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn lực doanh nghiệp thực hiện tất cả các dự án. Kế hoạch năng lực và huy động nguồn lực đáp ứng nhu cầu dự án.
 • Phó GĐ điều hành. Kế hoạch và điều hành trực tiếp danh mục dự án chuyên ngành.

Cấp Dự Án

 • Giám đốc dự án. Kế hoạch và thực hiện dự án. Kiểm soát việc cập nhật dự án và điều hành dự án theo kế hoạch cập nhật.
 • Kế Hoạch dự án/Kiểm soát dự án. Kế hoạch dự án, phân tích và điều chỉnh tối ưu trong quản lý tiến độ, nguồn lực, chi phí, các vấn đề phát sinh và rủi ro dự án.
 • Đội ngũ thực hiện. Chủ quản các công tác và hạng mục trong các quá trình thiết kế, đấu thầu, cung ứng, thi công nghiệm thu và bàn giao.
 • Nhà thầu và các bên tham gia khác. Thực hiện các công tác và hạng mục trong phạm vi công việc được giao. Cập nhật tiến độ, nghiệm thu và bàn giao hoàn thành.

Giải Pháp Quản Lý Dự Án Quy Mô Lớn Dùng Cho Doanh Nghiệp

Giải pháp quản lý dự án doanh nghiệp đạt tiến độ yêu cầu với kinh phí trong giới hạn được duyệt, đáp úng các yêu cầu khác của dự án và phù hợp với mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp sử dụng phần mềm Oracle Primavera P6 EPPM và KPOINT.

Giải pháp giúp chuyển đổi quản lý dự án doanh nghiệp, tập trung tất cả các dự án và danh mục trên một hệ thống duy nhất hỗ trợ cộng tác trực tuyến, số hóa tài liệu và cách xem và trao đổi thông tin dự án, tận dụng dữ liệu lưu trữ dự án thành lợi thế cạnh tranh trong kinh doanh.

 • Quản lý tiến độ. Quản lý tiến độ và chỉ đạo thực hiện dự án sử dụng phương pháp đường Gatt, xét đến tiến độ đường Gantt và gần đường Gantt.
 • Quản lý thành tích. Quản lý thành tích dự án dùng phương pháp quản lý giá trị đạt được (earned values management), hiển thị KPIs hiện tại và dự báo khi hoàn thành.
 • Quản lý nguồn lực. Quản lý nguồn lực doanh nghiệp và phân bổ nguồn lực dự án.
 • Quản lý chi phí. Quản lý chi phí dự án theo chi phí sử dụng nguồn lực, chi phí hợp đồng và chi tiêu (expenses).
 • Quản lý các vấn đề phát sinh (Issues). Nhận diện và phân công xử lý các vấn đề phát sinh trong phạm vi quản lý dự án.
 • Quản lý rủi ro. Quản lý rủi ro dự án, kế hoạch biện pháp ứng phó theo phân loại rủi ro và ma trận ghi điểm doanh nghiệp.
 • Quản lý tài liệu.  Hệ thống quản lý tài liệu tập trung, kiểm soát phiên bản và quy trình phê duyệt tự động.
 • Bảo đảm chất lượng. Ứng dụng tự động hóa quy trình phê duyệt các quá trình kiểm soát kỹ thuật và quản lý xây dựng.
 • Quản lý công việc. Tạo, giao và quản lý công việc đến hoàn thành và lưu trữ thông tin công việc.
 • Thông tin dự án. Thông tin liên lạc, giao tiếp trong phạm vi dự án sử dụng email dự án và hệ thống văn bản điện tử.
 • Giám sát thi công xây dựng. Quản lý giám sát thi công xây dựng ứng dụng mẫu biểu điện tử và quy trình hồ sơ phê duyệt (Submittals), Yêu cầu thông tin (RFI), biên bản nghiệm thu, chỉ đạo công trường, báo cáo hàng ngày.
 • Các lĩnh vực chuyên môn khác. Vận dụng quản lý tài liệu, quy trình tự động, thông tin dự án, quản lý công việc và giám sát thi công xây dựng trong quản lý các lĩnh vực kiến thức chuyên môn khác.

Kiểm Soát Dự Án và Quản Lý Dự Án

Đối với quản lý dự án lớn, tổ chức quản lý dự án chuyên nghiệp thường thiên về chuyên môn hơn là bao gồm nhiều bộ phận chức năng từ doanh nghiệp. Đội ngũ chuyên viên kế hoạch hoặc kiểm soát dự án có năng lực kế hoạch, thực hiện, phân tích dự án sử dụng giải pháp Oracle Primavera P6 EPPM được phân công để hỗ trợ đội ngũ quản lý dự án đạt tiến độ và trong hạn mức chi phí và thỏa mãn các mục tiêu khác của dự án trong khi đó đồng bộ dữ liệu, giữ cho ban điều hành có đầy đủ thông tin để kịp thời ra quyết định điều hành khi cần.

Quản Lý Tiến Độ và Thực Hiện Dự Án

Quản lý dự án đúng tiến độ. Điều hành việc thực hiện dự án xét tới tiến độ các công tác trên đường Gantt và gần đường Gantt giúp đội ngũ quản lý dự án thực hiện và kiểm soát các công tác và hạng mục theo mục tiêu hoàn thành dự án đúng tiến độ.

 • Cập nhật, tối ưu hóa kế hoạch tiến độ thực tế và dự báo tiến độ hoàn thành.
 • Hiển thị KPIs, chỉ dấu màu sắc trực quan và liên kết đến các dự án và hạng mục cần quan tâm.

Phân Bổ và Sử Dụng Nguồn Lực

Sử dụng Primavera P6 Profressional đội ngũ kiểm soát và quản lý dự án có thể phân bổ nguồn lực để thực hiện các công tác từ danh mục nguồn lực doanh nghiệp được xây dựng với nhiều thể loại giá khác nhau. Đội ngũ kiểm soát dự án có thể dễ dàng gán nguồn lực vào các công tác và tổng hợp chi phí dự án từ việc sử dụng nguồn lực (Resource Usage).

 • Quản trị nguồn lực các dạng người, thiết bị máy móc, và vật liệu.
 • Quản trị giá sử dụng và các đặc điểm khác của nguồn lực.
 • Phân tích dự án và tối ưu quá việc sử dụng nguồn lực.

Quản Lý Chi Phí Dự Án

Sự dụng Oracle Primavera P6 EPPM để quản lý dự án thỏa điều kiện chi phí trong giới hạn kinh phí được duyệt. Chi phí dự án được quản lý thi chi phí sử dụng nguồn lực, chi phí hợp đồng và các khoản chi tiêu thực tế, giá trị được cập nhật theo từng loại, được phân tích so sánh với giá trị mốc, và được báo cáo thành tích giá trị thực tế đạt được so với kế hoạch,

 • Quản lý chi phí dự án theo nguồn lực, chi phí hợp đồng và chi tiêu.
 • Hiển thị giá trị hiện tại và dự báo giá trị hoàn thành.
 • Chuẩn hóa phương pháp quản lý chi phí dự án toàn doanh nghiệp.

Quản Lý Tài Liệu và Thông Tin Dự Án, Giám Sát Thi Công Xây Dựng

Quản lý tài liệu trên nền tảng cộng tác, quản lý thông tin dự án, quản lý công việc và giám sát thi công xây dựng sử dụng phần mềm KPOINT, giải pháp như trình bày ở phần giải pháp Quản Lý Dự Án Xây Dựng.

 • Quản lý tài liệu doanh nghiệp và dự án tập trung
 • Quản lý thiết kế dự án
 • Hệ thống quản lý thông tin dự án
 • Hệ thống quản lý, giám sát thi công xây dựng.